Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU KIEROWCA.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy kierowca.pl, zwany dalej „Serwisem”, jest udostępniany pod adresem https://kierowca.pl/ przez e-kierowca Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin, KRS: 0000385224, NIP:852-25-88-278, REGON: 320996032, zwaną dalej Operatorem.
 2. W ramach Serwisu Operator świadczy usługi obejmujące co najmniej „Szkolenie okresowe”, „Kwalifikację wstępną i przyspieszoną” oraz „Kwalifikację wstępną uzupełniającą i przyspieszoną uzupełniającą”, zwane dalej łącznie „Usługami”.
 3. Przed skorzystaniem z Serwisu należy przeczytać niniejszy regulamin. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go przestrzegać.

II. Usługi

Usługi, są udostępniane w postaci dostępu on-line do narzędzi administracyjnych oraz treści związanych ze szkoleniem kierowców i przeznaczonych dla podmiotów profesjonalnie zajmujących się szkoleniem kierowców, zwanych dalej Użytkownikami. Usługi są świadczone w postaci odrębnych usług lub usług modułowych mogących różnić się treściami i ceną. Zmiana zawartości Usługi lub modułu w ramach Usługi w szczególności związana z aktualizacją treści, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności i przydatności do pierwotnego celu, nie stanowi zmiany umowy. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem cześć Usług podlega udostępnieniu osobom mającym zawarte z Użytkownikami umowy na świadczenie usług szkoleniowych.

III. Postanowienia dotyczące zawierania umów

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Umowa jest zawierana na czas oznaczony wynikający z wysokości opłaty zadeklarowanej i wpłaconej przez Użytkownika.
 3. Rozwiązanie umowy następuje:
  • poprzez oświadczenie woli o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu; Operator przesyła oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym;
  • w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych do umowy;
  • w przypadku trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora.
 4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3, jeżeli przyczyna uniemożliwiająca świadczenie usługi leży po stronie Użytkownika, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Użytkownik zawiera umowę świadomy wyłączenia ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.
 3. Operator zobowiązuje się do utrzymywania sprawności technicznej Usługi na poziomie 95% we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00.
 4. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do Usługi oraz wykorzystania wprowadzonych przez Użytkownika danych jedynie w granicach obowiązującego prawa i udzielonych upoważnień.
 5. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą, których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 7. Operator dokłada starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie były aktualne i mogły być wykorzystane przez Użytkownika zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże Operator nie może zagwarantować, że wszystkie informacje zawarte w Serwisie są dokładne, kompletne i aktualne. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez zewnętrznych dostawców.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie bądź rozsyłanych Użytkownikom przez podmioty zewnętrzne w ramach świadczenia przez te podmioty na rzecz Użytkowników usług na podstawie oddzielnych umów.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usług i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji.
 4. Użytkownik bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje z uwagi na jej zawarcie przez Użytkownika w związku i do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kierowców.

VI. Prawa autorskie.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, strony internetowej pod adresem kierowca.pl, a także do oprogramowania, metod szkolenia, ich części składowych oraz fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze, takich jak wzorce, formularze i logotypy należą do Operatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Utrwalanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne publiczne udostępnianie oprogramowania, metod szkolenia, ich części składowych oraz części oraz fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze bez uzyskania odrębnej zgody Operatora jest zabronione.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstępowania, pożyczania, powielania, tłumaczenia lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania i udostępniania Serwisu. Zabrania się również tłumaczenia, modyfikowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w oprogramowanie oraz tworzenie opracowań i rozszerzeń będących pochodną Serwisu. W szczególności zabrania się wykorzystywania baz słownikowych oraz baz z grafikami do tworzenia jakichkolwiek innych programów komputerowych.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo dokonania przelewu praw wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Operatora, związanych z korzystaniem z Serwisu, także po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

VII. Dane osobowe i przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, osób go reprezentujących czy osób wyznaczonych do obsługi Serwisu przekazanych Operatorowi zarówno przy zawarciu umowy, jaki i później poprzez inne kanały komunikacyjne (np. w korespondencji mailowej) jest Operator.
 2. Administratorem danych osobowych innych niż wymienione w powyższym zdaniu, wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług jest Użytkownik. Przetwarzanie przez Operatora tych danych osobowych następuje na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej pod adresem: https://kierowca.pl/polityka-prywatnosci/.

VIII. Płatności realizowane za pośrednictwem podmiotów trzecich

 1. Serwis korzysta z zewnętrznych systemów płatności obsługiwanych przez podmioty trzecie.
 2. Użytkownik przed dokonaniem płatności jest informowany o tym jaki podmiot będzie ją obsługiwał i ma możliwość zapoznania się z zasadami realizacji płatności.
 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi przez Operatora usługami drogą elektroniczną należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres email Użytkownika.
 3. Operator, w terminie 14 dni roboczych od chwili złożenia reklamacji, poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego na piśmie, które zostanie wysłane na adres wskazany zgodnie z umową.

X. Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
  1. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 3. Operator zawiadamia Użytkowników o zmianie Regulaminu udostępniając jego treść na stronach internetowych Serwisu i drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Operatora w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o zmianie Regulaminu poprzez pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, przesłane listownie na adres siedziby Operatora. W takim przypadku Umowa zostanie rozwiązana z końcem bieżącego miesiąca, w którym oświadczenie wpłynęło na adres Operatora.
 5. Brak pisemnego oświadczenia złożonego przez Użytkownika w powyższym terminie oznacza akceptację zmian w treści Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik wszelką korespondencję dotyczącą Serwisu i udostępnianych w jego ramach Usług, w tym reklamacje, winien kierować na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected].
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu należy w razie wątpliwości interpretować w sposób zgodny z wymienionymi ustawami.
 3. Wszelkie spory Operator stara się rozwiązywać polubownie, jednak w przypadku sporu Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu instytucji przewidzianych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

(dalej „Umowa”)

zawarta pomiędzy „Użytkownikiem„, będącym „Podmiotem powierzającym

a

e-kierowca Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, ul. Łady 14A, 71-605 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385224, NIP 8522588278, REGON 320996032, reprezentowaną przez:

Macieja Matuszaka – pełnomocnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 15 maja 2019 r. w imieniu e-kierowca Sp. z o.o. sp. k.

(dalej Podmiot przetwarzający)

zwanymiłącznie Stronami, a każda z osobna także Stroną

Strony zawierają niniejszą Umowę w związku z umową o świadczeniu usług, przedmiotem której jest świadczenie na rzecz Użytkownika (Podmiotu powierzającego) przez spółkę e-kierowca Sp. z o.o. Sp. k. (Podmiot przetwarzający) usług, dla wykonania których konieczne jest przetwarzanie Danych osobowych.

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 3. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 4. Naruszenie – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,
 5. Podpowierzenie – dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający,
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 7. Umowa główna – Umowa o świadczenie usług w serwisie kierowca.pl określona w Regulaminie zaakceptowanym przez Użytkownika, regulującym zasady świadczenia Usług przez e-kierowca Sp. z o.o. Sp. k. – podmiot przetwarzający na rzecz Użytkownika – podmiotu powierzającego, dla wykonania których konieczne jest przetwarzanie Danych osobowych.

§ 2 Przedmiot Umowy

 1. Podmiot powierzający powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania Dane osobowe na zasadach określonych w Umowie.
 2. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad to, które zostało określone w Umowie głównej.

§ 3 Przedmiot i czas przetwarzania

 1. Przedmiotem przetwarzania są Dane osobowe powierzone do przetwarzania w związku z realizacją Umowy głównej, określone w Załączniku nr 1 do Umowy.
 2. Zakres powierzenia może zostać w każdym momencie zmieniony, rozszerzony lub ograniczony przez Podmiot powierzający, co nastąpi poprzez przesłanie Podmiotowi przetwarzającemu drogą elektroniczną nowej wersji Załącznika nr 1.
 3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych następuje na czas realizacji Umowy głównej.

§ 4 Cel i charakter przetwarzania

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy głównej o świadczenie usług w serwisie kierowca.pl.
 2. Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych ma charakter ciągły i następuje wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemów informatycznych Podmiotu przetwarzającego określonych w Umowie głównej. Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych obejmuje następujące czynności przetwarzania: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§ 5 Polecenie przetwarzania

Poprzez zawarcie Umowy Podmiot powierzający poleca przetwarzanie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, a także każdej osobie działającej z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego mającej dostęp do Danych osobowych, co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art. 29 RODO.

§ 6 Oświadczenia Stron

 1. Podmiot przetwarzający działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Podmiot powierzający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania Danych osobowych.
 3. Podmiot powierzający powierza do przetwarzania Dane osobowe, dla których jest Administratorem lub które przetwarza w imieniu innego lub innych Administratorów.
 4. W przypadku, gdy Podmiot powierzający powierza do przetwarzania Dane osobowe, które przetwarza w imieniu innego lub innych Administratorów, podmioty te wskazuje w Załączniku nr 2. Zakres podmiotów będących Administratorami może zostać w każdym momencie zmieniony, rozszerzony lub ograniczony przez Podmiot powierzający, co nastąpi poprzez przesłanie Podmiotowi przetwarzającemu drogą elektroniczną nowej wersji Załącznika nr 2.
 5. Podmiot powierzający jest uprawniony do nadawania upoważnień, wydawania instrukcji i poleceń w rozumieniu art. 29 RODO w stosunku do Podmiotu przetwarzającego, jak również do nadania uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 poniżej.
 6. Podmiot powierzający uprawnia Podmiot przetwarzający do nadawania upoważnień, wydawania instrukcji i poleceń w rozumieniu art. 29 RODO w stosunku do dalszych podmiotów przetwarzających.

§ 7 Obowiązki Stron

 1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest:
 3. przetwarzać Dane osobowe w sposób zgodny z RODO, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami, Umową oraz instrukcjami wydawanymi przez Podmiot powierzający,
 4. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Podmiotu powierzającego, co dotyczy także przekazywania Danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Podmiot powierzający o obowiązku prawnym przetwarzania Danych osobowych przed rozpoczęciem ich przetwarzania, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
 5. dopuszczać do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie osoby, które do tego upoważni,
 6. dopuszczać do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązał do zachowania tajemnicy lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
 7. zapewniać, by każda osoba działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do Danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie Podmiotu powierzającego, chyba że wymagają tego przepisy prawa unijnego lub polskiego,
 8. podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane zgodnie z art. 32 RODO,
 9. przestrzegać warunków korzystania z usług podmiotu, któremu Podpowierza przetwarzanie Danych osobowych, wskazanych w ust. 7-11 poniżej,
 10. w razie potrzeby i na żądanie Podmiotu powierzającego pomagać Podmiotowi powierzającemu w wyznaczonym przez niego terminie i formie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
 11. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, informować Podmiot powierzający o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji; Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania jakichkolwiek informacji osobie w związku ze złożonym żądaniem,
 12. w razie potrzeby i na żądanie Podmiotu powierzającego pomagać Podmiotowi powierzającemu wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, w tym stosować środki w celu zaradzenia Naruszeniom oraz w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania ich ewentualnych negatywnych skutków,
 13. udostępniać Podmiotowi powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wskazanych w przepisach RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisach oraz w Umowie.
 14. Po stwierdzeniu Naruszenia Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu Naruszenia, zgłasza je Podmiotowi powierzającemu. Zgłoszenie dokonywane jest na adres e-mail Podmiotu powierzającego, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.
 15. Jeśli informacji w Zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie da się udzielić w tym samym czasie, Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
 16. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie Naruszenia, w tym okoliczności Naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
 17. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania informacji o Naruszeniu jakimkolwiek innym podmiotom, w szczególności podmiotom Danych osobowych lub organowi nadzorczemu.
 18. Podmiot przetwarzający może korzystać wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 19. Podmiot powierzający wyraża zgodę ogólną zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z dalszych podmiotów przetwarzających w ramach Podpowierzenia. Do takich podmiotów należą podwykonawcy, usługodawcy i współpracownicy, którzy otrzymują dane w zakresie i na potrzeby realizacji Umowy głównej. Informacje na temat podmiotów trzecich będących odbiorcami danych znajdują się w Załączniku nr 4 do Umowy.
 20. Podmiot przetwarzający informuje Podmiot powierzający o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów wskazanych w Załączniku nr 4 nie później niż w terminie 14 dni przed ich wprowadzeniem, a Podmiot powierzający w tym terminie może wnieść sprzeciw wobec takich zmian, w którym wyjaśni podstawy do nieudzielenia akceptacji nowemu podmiotowi. Wniesienie sprzeciwu oznacza brak zgody na dodanie lub zastąpienie takiego podmiotu. W takim przypadku Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy oraz Umowy głównej ze skutkiem natychmiastowym.
 21. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zamierza dokonać Podpowierzenia na rzecz podmiotu z państwa trzeciego, musi uzyskać uprzednią pisemną szczegółową zgodę Podmiotu powierzającego.
 22. Jeśli do wykonania w imieniu Podmiotu powierzającego konkretnych czynności przetwarzania Podmiot przetwarzający dokona Podpowierzenia, to Podmiot przetwarzający zapewnia, iż dalszy podmiot przetwarzający wypełnia te same obowiązki ochrony Danych osobowych, jakie zostały w Umowie nałożone na Podmiot przetwarzający.

§ 8 Prawo kontroli

 1. Podmiot przetwarzający umożliwia Podmiotowi powierzającemu lub upoważnionemu przez Podmiot powierzający audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
 2. Audytorem wyznaczonym przez Podmiot powierzający nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Podmiotu przetwarzającego, ani podmiot z nim powiązany, pracownik lub podmiot współpracujący, bez względu na podstawę zatrudnienia lub współpracy. Audytor przed przystąpieniem do czynności sprawdzających powinien złożyć zobowiązanie do zachowania pozyskanych informacji w poufności.
 3. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Podmiot powierzający, jeśli wydane Podmiotowi przetwarzającemu polecenie w oparciu o § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy lub w oparciu o ust. 1 powyżej stanowi naruszenie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 4. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający ma obowiązek prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Podmiotu powierzającego, udostępnia go Podmiotowi powierzającemu na jego żądanie.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. .
 2. Podmiotu przetwarzającego zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność zgodnie z ust. 3 powyżej.

§ 10 Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 2. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot przetwarzający ma obowiązek usunąć lub zwrócić Podmiotowi powierzającemu – zależnie od decyzji Podmiotu powierzającego – powierzone mu Dane osobowe, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych Danych osobowych.
 4. W przypadku, gdyby zakres powierzonych Danych osobowych został zmieniony lub ograniczony, ust. 3 stosuje się odpowiednio do tych Danych osobowych, które wskutek tej zmiany lub ograniczenia nie będą dalej powierzane Podmiotowi przetwarzającemu.
 5. Podmiot powierzający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli zaistnieje chociażby jedna z poniższych przesłanek:
  1. Podmiot przetwarzający nie wypełnia obowiązków wskazanych w RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych,
  1. Podmiot przetwarzający nie wypełnia obowiązków wskazanych w Umowie.
 6. Zaistnienie podstaw do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia stanowi podstawę do rozwiązania Umowy głównej bez wypowiedzenia.
 7. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę.

§ 11 Dane kontaktowe Stron

 1. W sprawach związanych z realizacją Umowy Strony podają następujące dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:                                   …

Adres e-mail:                                                        …           

Adres korespondencyjny:                                   ul.Łady 14a, 71-605 Szczecin

Adres e-mail:                                                        [email protected]

 • Doręczenia i zawiadomienia, dla których Umowa lub powszechnie obowiązujące przepisy nie wymagają formy pisemnej, dokonywane są drogą elektroniczną na adresy e-mail Stron.
 • O zmianie danych zawartych w ust. 1 powyżej każda ze Stron zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę w formie elektronicznej. Zmiana danych zawartych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowa podlega prawu polskiemu i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
 2. Załączniki stanowią integralną część Umowy głównej.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 5. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy głównej jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy głównej.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest sąd właściwy dla siedziby powoda.
 7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podmiot powierzający                                                                   Podmiot przetwarzający

………………………………………………                                                               ………………………………………………

Załącznik nr 1

Przedmiot przetwarzania

Załącznik nr 2

Lista Administratorów, w imieniu których następuje przetwarzanie Danych osobowych

Lp.Nazwa podmiotuSiedziba i adres podmiotu
1  


Załącznik nr 3

Wzór zgłoszenia Naruszenia ochrony danych osobowych

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych nr ………..
Data zgłoszenia: ……………………..
Charakter Naruszenia 
Data Naruszenia 
Czas trwania Naruszenia 
Miejsce zaistnienia Naruszenia 
Data stwierdzenia Naruszenia 
Miejsce stwierdzenia Naruszenia 
Kategorie osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie 
Przybliżona liczba osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie 
Kategorie danych osobowych, których dotyczy Naruszenie 
Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy Naruszenie 
Opis możliwych konsekwencji Naruszenia 
Opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia Naruszeniu, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków 
Czy podane informacje stanowią wszystkie informacje, które dotyczą Naruszenia ochrony danych osobowych? 
 1.  

Załącznik nr 4

Lista podmiotów, którym Podmiot przetwarzający podpowierza przetwarzanie Danych osobowych

Lp.Nazwa podmiotuStrona internetowa podmiotu
1.Microsoft Ireland Operations Limitedhttps://www.microsoft.com/pl-pl/
2.Google Workspacehttps://workspace.google.com/