Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI E-KIEROWCA SP. Z O.O. SP. K.

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej: Polityka) jest określenie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych (dalej: Użytkownik), a także danych osobowych innych osób, w tym naszych partnerów biznesowych i osób ich reprezentujących, kandydatów do pracy i osób, które kontaktują się z nami w innych sprawach, przekazywanych drogą pocztową, elektroniczną, telefoniczną, osobiście w siedzibie Administratora lub w jakikolwiek inny sposób. 

Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest e-kierowca Sp. z o. o. Sp. k. ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385224, NIP: 8522588278, REGON: 320996032 (Spółka lub Administrator). 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

Polityka dotyczy serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora pod adresami (Serwisy internetowe):

https://www.e-kierowca.pl/ 

https://prawko.pl/ 

https://kierowca.pl/ 

https://biz.prawko.pl/portal/ 

https://www.szkola-jazdy.pl/ 

https://prawojazdy.com.pl/

Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Spółce poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, ww. adres siedziby Spółki bądź telefonicznie. 

Inspektor ochrony danych: Agnieszka Rowińska, e-mail: [email protected].

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych

 • Kontakt w sprawach związanych z działalnością Spółki drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, poprzez formularz kontaktowy i chat:
 • Przetwarzamy Państwa dane kontaktowe i inne dane podane w treści korespondencji, pozyskane bezpośrednio od nadawcy wiadomości. 
 • Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na:
 1. obsłudze bieżących kontaktów, w tym rozpatrywaniu zapytań i udzielaniu na nie odpowiedzi,
 2. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej wiadomości i tym samym jej usunięciem.
 • Dane osobowe są przechowywane:
 1. w przypadku kontaktu przy pomocy poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub w inny sposób – dane osobowe będą przetwarzane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości;
 2. w przypadku, gdy dane będą przetwarzane dla potrzeb ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • Otrzymywanie newslettera i innych treści marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną
 • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych, przetwarzamy dane osobowe Użytkowników niezbędne do dokonania takiej wysyłki, tj. podany adres e-mail i/lub numer telefonu. 
 • Przetwarzamy dane Użytkowników w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na realizacji działań marketingowych w postaci wysyłki zamówionych informacji handlowych wobec osób, które wyraziły choćby jedną z poniższych zgód:
  1. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w postaci bezpłatnego newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych) pocztą elektroniczną,
  2. zgodę na otrzymywanie w ramach newslettera informacji handlowych dotyczących podmiotów trzecich, będących naszymi partnerami biznesowymi.
 • Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wysyłki newslettera lub innych treści marketingowych. 
 • Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje. Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz wysyłki treści marketingowych dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera lub innych treści marketingowych, skutecznego złożenia sprzeciwu wobec działań marketingowych lub do czasu ustania naszego interesu w prowadzeniu takich działań.

 • Korzystanie z naszych portali społecznościowych
 • Ponieważ chcemy być z Państwem w stałym kontakcie, posiadamy konta w portalach społecznościowych, gdzie można nas odwiedzić i wejść z nami w interakcję (np. zostawić komentarz, polubić post czy go udostępnić). W takim przypadku dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach portali społecznościowych znajdują się tutaj.
 • Świadczenie usług na rzecz klientów Administratora, będących osobami fizycznymi 
 • Jeśli są Państwo stroną zawartej z nami umowy w celu skorzystania z usług oferowanych osobom fizycznym w Serwisach internetowych prowadzonych przez Administratora lub zamierzacie ją Państwo zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Państwa temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do świadczenia wybranych usług. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa. 
 • Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 2. prowadzenia dokumentacji rachunkowej Administratora dotyczącej współpracy, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na:
 1. prowadzeniu czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 2. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania. 
 • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług i ich rozliczenia, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. 
 • Współpraca z partnerami biznesowymi
 • Jeśli są Państwo stroną zawartej z nami umowy lub zamierzacie ją Państwo zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Państwa temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Państwa dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS).
 • Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 2. prowadzenia dokumentacji rachunkowej Administratora dotyczącej współpracy, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
 1. prowadzeniu czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 2. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania. 
 • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy.
 • Osoby reprezentujące, osoby kontaktowe, pracownicy i pełnomocnicy naszych Klientów lub partnerów biznesowych
 • Przetwarzamy Państwa dane kontaktowe i dane związane z pełnioną funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Państwo występujecie (standardowo są to: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, ewentualnie także informacje wskazujące na umocowanie do reprezentacji podmiotu). Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub otrzymaliśmy je od podmiotu, w imieniu którego Państwo działacie. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Państwa dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS).
 • Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
 1. zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występujecie, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,
 2. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 3. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 1. realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występujecie.
 • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy.
 • Udział w rekrutacji
 1. Jeśli odpowiadacie Państwo na naszą ofertę pracy:
 • Przetwarzamy Państwa dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Dane te pozyskujemy bezpośrednio od Państwa.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); w przypadku podania przez Państwa danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Nie żądamy dostarczenia takich danych, jednak ich dostarczenie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym zostały zebrane, lub do czasu wycofania Państwa zgody (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze).
 • Jeśli dostarczacie nam Państwo swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji:
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na wolnym stanowisku, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. 
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przesłanie do nas dokumentów aplikacyjnych traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nich zawartych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach.
 • Dane osobowe są przechowywane przez okres 1 roku, o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana.
 • Korzystanie z praw przysługujących zgodnie z przepisami RODO
 • Przetwarzamy dane dostarczone przez Państwa w celu rozpatrzenia przesłanego żądania w kontekście realizacji praw przysługujących zgodnie z przepisami RODO, jak również dane przez nas posiadane, niezbędne do jego rozpatrzenia. 
 • Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikającym z przepisów RODO, w tym przeprowadzenia weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej żądanie,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, a także obsłudze ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.
 • Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jego rozpatrzenia.
 • Dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których dane dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, są spółki powiązane, podwykonawcy, poczta, firmy kurierskie, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni i inne podmioty wykonujące dla nas usługi), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe. 

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych.

W przypadku, w którym została przez Państwa wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. informacji handlowych), przysługuje także prawo do cofnięcia wyrażonych zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli będziemy zamierzali przetwarzać Państwa dane w oparciu o zgodę, to uprzednio poinformujemy o tym oraz podejmiemy działania, by zapewnić możliwość wyrażenia zgody. Wyrażenie zgody zawsze jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje.

W sprawie realizacji przysługujących praw prosimy o kontakt Inspektorem ochrony danych osobowych: Agnieszka Rowińska, e-mail: [email protected].

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Bezpieczeństwo 

Zabezpieczamy Państwa dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

W celu zabezpieczenia danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Podmioty powiązane z nami, nasi zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zmiany Polityki 

Dokonujemy systematycznego przeglądu Polityki, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian. Jeżeli dostrzegą Państwo, że treść Polityki wymaga aktualizacji, prosimy o taką informację.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 26.11.2021 r.